6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun firmanızı ilgilendiren bölümlerinin özet halini aşağıda bilgilerinize sunarız.

Madde 4:

İşveren işyerinden ve yaptıkları işten kaynaklanan tehlike ve risklere karşı çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak işverenin genel yükümlülüğüdür.

İşverenin çalışanlar için önlem alma veya bir kısmını da işyeri dışında hizmet alarak ek koruma görevi aynı zamanda devlete karşı ödevlerinden de biridir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde işverenin araç ve gereçleri noksansız bulundurması işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. (Ceza için bknz: Cezai Madde 26-1 o)

Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

Tehlike Sınıfının Belirlenmesi

MADDE 9 – (1) İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir. (2) İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.

Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma

MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. c) İşyerinin tertip ve düzeni. ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. (2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler. (3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

 

 

Madde 26  ( o )=  Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına beşyüz Türk Lirası, idari para cezası verilir. (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.)

 

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu için tıklayınız

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun tamamı ile birlikte diğer kanunlara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

KKD 2019 yönetmeliği için tıklayınız

KKD’nin iş yerlerinde kullanılması hakkındaki yönetmelik için tıklayınız

Belediye İtfaiye yönetmeliği için tıklayınız